Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden – Eigenwens

Eigenwens
Jean Monnetpark 23-25
7336 BA Apeldoorn
06-17761623

www.eigenwens.nl
Eigenwens staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 60062770.

Algemeen
Eigenwens is opgericht door Chantal Philips en is gevestigd te Apeldoorn.
Eigenwens is een praktijk voor bewustwording en persoonlijke ontwikkeling.
Eigenwens biedt coaching en educatie aan kinderen, ouders en pedagogisch professionals.

Definities van de woorden ik, jij en diensten
In dit document staan de woorden ‘ik’ en ‘mijn’ voor Chantal Philips, eigenaar van Eigenwens.
De woorden ‘jij’, ‘jouw’ en ‘je’ staan voor wie een dienst af wil nemen bij Eigenwens.
De cliënt is jouw zoon, dochter of ben jijzelf.
Diensten staat voor de diensten die ik aanbied zoals bijvoorbeeld coaching, workshops, trainingen, lezingen en thema-bijeenkomsten.

Offertes, prijsaanvraag en prijzen
Je kunt ten alle tijden vrijblijvend een kosteloze offerte of prijsaanvraag opvragen voor mijn diensten. Aanvraag verplicht tot niets. Je hoeft geen dienst af te nemen naar aanleiding van een offerte.
Diensten waar ik vaste tarieven voor reken zijn op mijn website te lezen. Hier staan altijd de actuele prijzen op. Wanneer vaste tarieven wijzigen zal ik dit in ieder geval een maand van tevoren aangeven.

Het afnemen van een dienst
Wanneer je akkoord gaat met mijn algemene voorwaarden en de afgesproken prijs, kan onze samenwerking of mijn dienst aan jou beginnen.

Specifieke voorwaarden rond coaching
Deze algemene voorwaarden zijn geschreven op ‘kindercoaching’, maar geldt uiteraard ook voor coaching aan volwassenen of mentorcoaching. De rol van de ouder komt dan te vervallen.

Coaching/begeleiding  voor kinderen en jongeren tot en met 16 jaar
Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. Eigenwens heeft hierdoor dus altijd van beide ouders een handtekening nodig voor de coaching kan starten.

De opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Eigenwens kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Overeenkomst
Na een eventuele korte (max. 15 min) telefonische kennismaking, waarin wordt verkend of we bij elkaar passen en of de hulpvraag aansluit op mijn expertise, kunnen we tot samenwerking overgaan. Je gaat dan akkoord met de voorwaarden en de afgesproken prijs.

Loop en beëindiging van de coaching

Nadat ik met de ouders het doel heb vastgesteld, doe ik dit ook met de cliënt. Dit is het eerste doel waaraan we gaan werken.
Hoe lang een traject duurt is afhankelijk van verschillende factoren, het streven is om het traject zo kort mogelijk te houden. Na elke sessie kijken we of een nieuwe afspraak wenselijk is.
Aangezien ik na elke sessie met de ouder nabepreek plan ik niet standaard een evaluatiegesprek. Indien een evaluatiegesprek zonder cliënt wenselijk is, kunnen we dit uiteraard plannen.

Eigenwens heeft een wachtruimte, waar je gebruik van kunt maken, binnen het gezondheidscentrum waarin de praktijk gevestigd is.
De ouder brengt de cliënt. De ouder mag bij de coaching aanwezig zijn. Graag zelfs.
Indien het wenselijk is dat in alleen met jouw kind ga werken, dan werk ik 45 minuten met hem/haar. De ouder dient tijdens de sessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na deze 45 minuten komt de ouder weer in de praktijk, zodat de cliënt en ik kunnen vertellen wat we hebben gedaan. In deze tijd kunnen ook eventuele afspraken of oefeningen voor thuis besproken worden.

Verhindering
Kun je niet komen en geef je dit op tijd aan, dan is dat geen probleem. We plannen een nieuwe afspraak. Zeg je de afspraak af binnen 24 uur voorafgaand de afspraak, dan wordt de voor jou gereserveerde tijd gefactureerd.
Tijdens het coachen van kinderen wordt de telefoon van Eigenwens niet opgenomen. Je kunt je bericht dan inspreken op de voicemail of mij een whatsapp sturen. Ik bel je dan terug.
Bij afzegging door ziekte is overleg mogelijk.

Betaling
Er wordt direct na het afnemen van de dienst(en) gefactureerd. De ouders van de cliënt verplichten zich de betaling binnen 8 dagen na de factuurdatum in volledigheid over te maken naar de rekening van Eigenwens.
Komt de betaling niet op tijd binnen, dan bericht ik je hierover en krijg je een nieuwe termijn. Is de betaling er dan nog niet, dan geef ik je een derde herinnering en aangepaste, verhoogde factuur. Wordt er dan nog niet betaald, dan laat ik het over aan een incassobureau.
Je bent dan het gehele vastgestelde bedrag verschuldigd, inclusief alle bijkomende kosten.

Indien er problemen zijn t.a.v. de betaling overleg dit dan van te voren met mij, zodat we hierover afspraken kunnen maken.

Aansprakelijkheid
Eigenwens werkt oplossings- en toekomstgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. Ik ben niet aansprakelijk voor eventuele materiële, psychische of fysieke schade ten gevolge van onjuist opgevolgde aanwijzingen of onoplettendheid van de cliënt en ouders, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Eigenwens. Vergoeding aan de cliënt en/of de ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Eigenwens.

Wanneer de hulpvraag buiten mijn expertise ligt, zal ik met je meedenken en zo nodig en indien gewenst doorverwijzen naar één van mijn collega’s of andere professionals.

Gesprekken met derden
Ik sta open voor mogelijkheid tot een gesprek met derden. Dit kan een leidinggevende, leerkracht, (ex) partner, familielid of andere hulpverlener of arts zijn. Deze gesprekken worden als sessie gezien en hiervoor reken ik dan ook het uurtarief van de coaching. Eventuele reiskosten komen hier nog bovenop.

Privé
Wat inhoudelijk tijdens de coaching gedeeld wordt blijft privé en wordt niet gedeeld met anderen. Dat valt onder mijn beroepsgeheim. Het kan zijn dat ik een vraag vanuit de coaching wil bespreken met een supervisor. Dit gebeurt dan op een manier waarin jouw naam en specifieke situatie onherkenbaar zijn en bij een integere supervisor. Ik zal hiervoor ook jouw toestemming vragen.
Zie ik in jouw situatie, of van jouw kind of omgeving, een direct of zeer dreigend gevaar, dan bespreek ik dit met je en laat het in eerste instantie aan jou om verandering in te zetten. Eventueel met hulp van instanties. Gebeurt er niets dat het gevaar doet wijken, dan zou dit kunnen leiden tot het doorbreken van mijn beroepsgeheim.

Specifieke voorwaarden rond training & educatie
Eigenwens geeft trainingen aan pedagogisch professionals op gebied van coaching van kinderen, jongeren en volwassenen.
Voor deze trainingen geldt dat je bij aanmelding via de mail, website of social media je deelname bevestigd aan de door jou gekozen workshop en de voorwaarden accepteert zoals hieronder genoemd.

Betaling
Na aanmelding ontvang je een factuur voor de workshop. Deze factuur kun je voor je eigen administratie gebruiken om de BTW zakelijk terug te vragen.
De factuur dient binnen de daarvoor aangegeven termijn te worden voldaan. Mocht de betaling door onvoorziene omstandigheden niet lukken, neem dan voor de vervaldatum contact op.
Als de betaling niet binnen de gestelde termijn is gedaan ontvang je een herinnering via de mail. Is de betaling 7 dagen na de herinnering nog niet voldaan wordt € 25,00 administratiekosten extra in rekening gebracht.
De prijzen zijn exclusief 21% BTW

Annuleren
Inschrijving kan tot zes weken voor aanvang kosteloos worden geannuleerd.
Tot drie weken voor aanvang vindt 50% restitutie plaats.
Daarna is geen restitutie mogelijk. Het is wel mogelijk om dan een ander in jouw plaats te sturen.

Klachten
Mocht er onverhoopt aanleiding zijn tot een klacht of conflict, dan vertrouw ik erop dat we hier samen uitkomen. Lukt dit niet, dan kun je je richten tot de klachtenfunctionaris.
Aangezien ik aangesloten ben bij Stichting Adiona is er voor mijn cliënten een onafhankelijk klachtenfunctionaris beschikbaar. Zij is te bereiken per mail, of telefonisch. U kunt de situatie met haar bespreken. U kunt met haar de weg bepalen welke u wilt inslaan in het afhandelen van uw klacht.

De klachtenfunctionaris is een medewerker van Quasir, expertisecentrum op het gebied van klachten in zorg en welzijn. U kunt altijd bij haar terecht om over het voorval te praten. Het kan zijn dat u een ontevredenheid alleen wilt melden of een signaal wilt afgeven. Als u streeft naar een oplossing kan zij voor u bemiddelen of een gesprek tot stand brengen met de betrokkene. Zij kan u ook op de hoogte brengen van andere mogelijkheden.

De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en stelt zich onpartijdig op. Zij probeert u en de betrokkene bij elkaar te brengen door bemiddeling, hoor en wederhoor toe te passen. Zij beoordeelt niet en geeft dus geen oordeel. Uw informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld en alleen met uw uitdrukkelijke toestemming onder de aandacht gebracht bij de betrokkene(n).

Klachtenfunctionaris:
mevrouw L. de Boon
telefoonnummer: 06-48445538
Het e-mail adres voor Onafhankelijke Klachtenbemiddeling is: bemiddeling@quasir.nl

Stichting Adiona is aangesloten bij Stichting Quasir, expertisecentrum voor klachten zorg en welzijn (www.quasir.nl).